Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

6 maja 2019 • Przemysław Tomasik

Zapraszamy osoby korzystające z programu, do rozładunku kolejnej tury żywności na placu szkolnym przy boisku Orlik w dniu 9 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 11.

Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik, w dniach 10 maja 2019 r. (piątek) oraz 13-14 maj 2019 r. (poniedziałek i wtorek) w godz. od 8.00 do 15.00.

Pomoc dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko skierowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Aktualności: Informacja – zapytanie ofertowe

5 marca 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w postępowaniu dotyczącym ofert na świadczenie usług pogrzebowych, które zleca Ośrodek w terminie do 28 lutego 2019 r. wpłynęła jedna oferta:

Usługi Pogrzebowe

Halina Ruszkiewicz, 27-300 Lipsko ul. Sandomierska 6

Aktualności: Zapytanie ofertowe

15 lutego 2019 • Przemysław Tomasik

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2  tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipsko.eu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy.

Aktualności: Informacja – zapytanie ofertowe

15 lutego 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w postępowaniu dotyczącym ofert na świadczenie usług pogrzebowych, które zleca Ośrodek w terminie do 11.02.2019r. nie wpłynęła żadna oferta.

Aktualności: Zapytanie ofertowe

30 stycznia 2019 • Przemysław Tomasik

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2  tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipsko.eu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy.

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

15 stycznia 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 18, 21, 22 styczeń 2019 roku ( piątek – poniedziałek i wtorek) będzie wydawana żywność dla osób i rodzin zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik.

Aktualności: Informacja – Świadczenie pielęgnacyjne

31 grudnia 2018 • Przemysław Tomasik

W Monitorze Polskim (M.P. z 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019. Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 poz. 2220 ) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

29 listopada 2018 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach od 29 do 30 listopada 2018 roku będzie wydawana żywność dla osób i rodzin zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik.

Aktualności: Informacja

25 października 2018 • Przemysław Tomasik

Od dnia 1 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1358)

Zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1 października 2018 r. kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701zł.
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528zł.
  • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645zł.
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308zł.

 

Aktualności: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna

24 października 2018 • Przemysław Tomasik

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz. 1497) z dniem 1 listopada 2018r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń tj.:

1. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620,00 zł. miesięcznie

2. wysokość zasiłku dla opiekunów, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 620,00 zł. miesięcznie

3. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

  • od 1 listopada 2018r. do 31.10.2019r. – 184,42 zł.
  • od 1 listopada 2019r. – 215,84 zł.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami oraz o świadczenia opiekuńcze nie ulegają zmianom:

1. kryterium uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego 674,00 zł, w przypadku rodziny
z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł.

2. kryterium uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego 764,00 zł.

3. kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1922,00 zł.