Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Aktualności

Wydawanie żywności

7 marca 2018 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach od 12 – 14 marca 2018 r.( poniedziałek, wtorek i środka ) wydawana będzie kolejna tura żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonych dniach w godzinach od 8.00 do 15.00 – budynek przy boisku Orlik.

Natomiast w dniu 8 marca 2018 r. o godz.10.00 zapraszamy osoby korzystające z programu do pomocy przy rozładunku towarów.

Kategorie: Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

25 stycznia 2018 • Michał Lichota

Lipsko, dn. 25.01.2018 r.

MGOPS.26.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1
Maja 2
tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu
zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez
względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do
postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., 1769 z późn.zm.) oraz uchwały Nr
XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2.Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób
zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu
zmarłym dorosłym, rozumie się:
a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie przewozu zwłok
c) przechowywanie ciała w chłodni
e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
f) zapewnienie krzyża drewnianego
h) zapewnienie 2 nekrologów
i) zapewnienie odzieży i obuwia
k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

4. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia
pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas
trwania ciąży) rozumie się:
a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
c) zapewnienie krzyża drewnianego
d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

II. Warunki realizacji zamówienia.
1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez
Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej
z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po
otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności
związane ze sprawieniem pogrzebu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi
przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od
zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb
proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na
całość usługi pogrzebowej.
3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest
świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości
dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci
orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może
ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej
umowy.
4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych
ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do
31grudzień 2018r.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub
mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 .02.2018r. do godz.10:00.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać
najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu
martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.
Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Miejsce pochówku:
a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy
Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
c) ceremonia pogrzebowa w Lipsku lub inny kościół wskazany przez
Zamawiającego na terenie gminy Lipsko,
3. Zamawiający dokonuje czynności związanych z ceremonią pogrzebową oraz
miejscem na cmentarzu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2017r.
poz. 912) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr
153 poz. 1783).
3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i
zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia
2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).
VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI:
Ewelina Siwierska tel. 48/ 3780182
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
sporządził:
Barbara Rutkowska

Kategorie: Aktualności

INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2018 r.

16 stycznia 2018 • Michał Lichota

W Monitorze Polskim (M.P. z 2017 r. poz. 1014) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018. Od 1 stycznia 2018 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1952 ) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

 

Kategorie: Aktualności

Wydawanie żywności

13 grudnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że 15 grudnia 2017 r. ( w piątek) przychodzi pierwsza tura żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Wydawanie żywności zaplanowano od 18 do 20 grudnia 2017 r. ( poniedziałek –środa) w budynku przy boisku Orlik. Zakwalifikowane osoby i rodziny proszone są o odbiór skierowań w siedzibie Ośrodka pok. Nr 18 i 19.

Kategorie: Aktualności

„Energetyczny tornister”

30 sierpnia 2017 • Michał Lichota

W ramach realizacji projektu „Energetyczny tornister” PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna przekazał nieodpłatnie 40 tornistrów wraz z wyposażeniem dla uczniów klas I-III z terenu gminy Lipsko. Przekazanie tornistrów odbyło się w dniu 29 sierpnia 2017 r. na Sali konferencyjnej UMiG Lipsko.

Kategorie: Aktualności

Bajkowy Piknik

6 czerwca 2017 • Michał Lichota

W dniu 4 czerwca 2017r. z okazji Dnia Dziecka na placu LCK w Lipsku odbyła się impreza pn. „Bajkowy Piknik”.
W programie:
– prezentacje artystyczne twórczości młodych artystów z LCK, z Przedszkola w Lipsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku i Woli Soleckiej, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku, Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej i Długowoli
– „Kraina Klaunów” – stanowiska animacyjne

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku

Kategorie: Aktualności

Kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

14 kwietnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 20 -21 i 24 kwietnia 2017r.  będzie wydawana kolejna partia żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz.11 prosimy osoby korzystające z Programu do pomocy przy rozładunku towaru.

Kategorie: Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

17 marca 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 20 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Kategorie: Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

10 stycznia 2017 • Michał Lichota

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930) oraz uchwały Nr XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
 2. Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
 3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu zmarłym dorosłym, rozumie się:
  a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie przewozu zwłok
  c) przechowywanie ciała w chłodni
  e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  f) zapewnienie krzyża drewnianego
  h) zapewnienie 2 nekrologów
  i) zapewnienie odzieży i obuwia
  k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu
 1. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas trwania ciąży) rozumie się:
  a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  c) zapewnienie krzyża drewnianego
  d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
  g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

 

Warunki realizacji zamówienia.

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej.
 3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.
 4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
 5. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia luty 2017r. – 31.12. 2018r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017r. do godz.10:00.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.

Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Miejsce pochówku:
  a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
  b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2126) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783).
 3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).

 

VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: Ewelina Siwierska  tel. 48/ 3780182

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

sporządził:

Barbara Rutkowska

usługa pogrzebowa-zapytanie umowa oferta

Kategorie: Aktualności