Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Świadczenia Rodzinne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500 +, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku.

3 sierpnia 2017 • Michał Lichota

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 :

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń za listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do dnia 31 grudnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego 500 + ustalane jest na okres od dnia 1 pażdziernika 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego stycznia 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego lutego 2018 r.

Prawo do funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego stycznia 2018 r.

INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

15 grudnia 2016 • Michał Lichota

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późniejszymi zmianami) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

10 maja 2012 • Michał Lichota

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do w/w organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od kwietnia 2012r.

Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

13 lipca 2011 • Michał Lichota

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
– art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach.