Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE

10 stycznia 2017 • Michał Lichota

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930) oraz uchwały Nr XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
 2. Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
 3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu zmarłym dorosłym, rozumie się:
  a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie przewozu zwłok
  c) przechowywanie ciała w chłodni
  e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  f) zapewnienie krzyża drewnianego
  h) zapewnienie 2 nekrologów
  i) zapewnienie odzieży i obuwia
  k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu
 1. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas trwania ciąży) rozumie się:
  a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  c) zapewnienie krzyża drewnianego
  d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
  g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

 

Warunki realizacji zamówienia.

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej.
 3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.
 4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
 5. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia luty 2017r. – 31.12. 2018r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017r. do godz.10:00.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.

Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Miejsce pochówku:
  a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
  b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2126) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783).
 3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).

 

VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: Ewelina Siwierska  tel. 48/ 3780182

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

sporządził:

Barbara Rutkowska

usługa pogrzebowa-zapytanie umowa oferta

Kategorie: Aktualności
Skip to content