Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE

25 stycznia 2018 • Michał Lichota

Lipsko, dn. 25.01.2018 r.

MGOPS.26.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1
Maja 2
tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: [email protected]
zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez
względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do
postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., 1769 z późn.zm.) oraz uchwały Nr
XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2.Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób
zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu
zmarłym dorosłym, rozumie się:
a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie przewozu zwłok
c) przechowywanie ciała w chłodni
e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
f) zapewnienie krzyża drewnianego
h) zapewnienie 2 nekrologów
i) zapewnienie odzieży i obuwia
k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

4. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia
pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas
trwania ciąży) rozumie się:
a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
c) zapewnienie krzyża drewnianego
d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

II. Warunki realizacji zamówienia.
1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez
Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej
z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po
otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności
związane ze sprawieniem pogrzebu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi
przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od
zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb
proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na
całość usługi pogrzebowej.
3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest
świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości
dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci
orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może
ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej
umowy.
4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych
ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do
31grudzień 2018r.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub
mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 .02.2018r. do godz.10:00.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać
najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu
martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.
Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Miejsce pochówku:
a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy
Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
c) ceremonia pogrzebowa w Lipsku lub inny kościół wskazany przez
Zamawiającego na terenie gminy Lipsko,
3. Zamawiający dokonuje czynności związanych z ceremonią pogrzebową oraz
miejscem na cmentarzu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2017r.
poz. 912) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr
153 poz. 1783).
3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i
zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia
2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).
VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI:
Ewelina Siwierska tel. 48/ 3780182
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
sporządził:
Barbara Rutkowska

Kategorie: Aktualności
Skip to content