Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ogłasza nabór na stanowisko pracy Informatyk w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (wymiar czasu pracy ½ etatu od 1 lipca 2018 r.)

12 czerwca 2018 • Michał Lichota
 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) wykształcenie średnie o specjalności informatycznej lub wyższe i 4 letni staż na stanowisku informatyka,
  5) umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
  6) znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
  7) znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  8) sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
  9) umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) umiejętność pracy w zespole
  2) umiejętność organizowania pracy własnej
  3) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych
  4) bardzo dobra znajomość programów biurowych
  5) odpowiedzialność i rzetelność
  6) komunikatywność
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Administrowanie systemami informatycznymi: Pomost, Księgowość budżetowa, Kadry i płace, Środki trwałe, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze, Emp@tia, e-Puap, Cas, SEPI
  2) Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
  3) Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej,
  4) Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
  5) Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych
  6) Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w ośrodku przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.)
  7) Administrowanie strona www MGOPS oraz BIP
 4. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje
  4) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  5)własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów;
  1) wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 25 czerwca 2018 r. w pok. Nr 3 (decyduje data wpływu) pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul.1 Maja 2
  2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „ Nabór na stanowisko informatyka”,
  3) dokumenty, które wpłyną do M-GOPS w Lipsku po terminie lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przkroczył 6%.
 7. Informacje dodatkowe:
  1) kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 48 37 80 182 e-mail: ops@lipsko.eu.
  2) nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora M-GOPS w Lipsku.
  3) kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
  4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.
Kategorie: Aktualności