Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

10 maja 2012 • Michał Lichota

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do w/w organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od kwietnia 2012r.

Skip to content