Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie realizowane przez M-GOPS

12 stycznia 2022 • Przemysław Tomasik

Dodatek osłonowy jest to świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie przysługiwało będzie gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500zł*na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
•   Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
•   Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•   Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
•   Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 roku, nie zostanie rozpatrzony.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek, jako pierwszy.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa na ten cel.

Wnioski będzie można składać:
•   elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
•   tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, ul. 1 Maja 2, 27 – 300 Lipsko. w godzinach poniedziałek 8.30 -15.30 poniedziałek, środa, piątek oraz we wtorek 7.30 – 16.00 i piątek 7.30 – 15.00.

Wypłatę w/w dodatku realizował będzie Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych
i Funduszu Alimentacyjnego M-GOPS w Lipsku.

Więcej informacji uzyskać będzie można osobiści lub telefonicznie: 48 37 80 182.

Grafika przedstawia ulotkę ze szczegółami dotyczącymi dodatku osłonowego: na niebiesko - granatowym tle białe napisy zawierają treść informacji a na kilku czerownych polach znajdują się dodatkowe informacje.

Załączniki:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego
Ustawa o dodatku osłonowym

Kategorie: Aktualności
Skip to content