Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

31 marca 2016 • Michał Lichota

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy
2. Wymagania:
– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
– wykształcenie średnie; ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub
– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
– znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, finansach ośrodków pomocy społecznej,
– obywatelstwo polskie
– umiejętność redagowania pism, biegła obsługa komputera, praca w zespole.
Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie w pracy księgowego w pomocy społecznej.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
– bieżące księgowanie dochodów i wydatków,
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
– opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań, bilansów z realizacji świadczeń
prowadzonych przez ośrodek,
– prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków, nadzorowanie całokształtu
prac z zakresu księgowości,obsługa ZFŚS itp.
4. Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie ( kserokopie)
– dokumenty poświadczające wymagany staż pracy
– kopie świadectw pracy
– oświadczenie kandydata o niekaralności
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym
w ogłoszeniu stanowisku
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w pokoju nr 5 w terminie do 14 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00
w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w MGOPS w Lipsku”
Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z-ca Dyrektora
MGOPS w Lipsku
Barbara Rutkowska

Kategorie: Aktualności