Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych informuje się petentów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko – Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, 27-300 Lipsko ul. 1 Maja 2,
  tel. 48 3780 182 wew. 22
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
  Społecznej w Lipsku jest Pani Ewelina Siwierska, e-mail: [email protected],
  tel. 48 3780 182 wew. 23
 3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonania
  przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ustawowych zadań
  publicznych, określonych m. in. w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  oraz innych regulacjach.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z archiwizacją.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego
  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  a ich podawanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych
  może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3
  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie
  poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować
  pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Skip to content