Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Zespół interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny – to zespół osób oddelegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.
Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (Dz. U. z 2005r. ,Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2010r. nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta i Gminy. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

  • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

  • integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inspirowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

Rozpowszechnianie informacji o instytucjach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 24 stycznia 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Lipsko powołanego Zarządzeniem Nr 262/61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 15 listopada 2010 roku.

 

Zespół Interdyscyplinarny będzie realizował zadania określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020.

W trakcie spotkania został wybrany Przewodniczący Zespołu – Pani Barbara Rutkowska
Tel. Kont. (48)3780-182

Kontakt w dni pracy od 7.30 – 15.30

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 262/61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 listopada 2010 roku w sprawie powołania Zaespołu Interdyscyplinarnego na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Załącznik do zarządzenia Nr 262/61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 listopada 2010 roku – strona 1.
Załącznik do zarządzenia Nr 262/61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 19 listopada 2010 roku – strona 2.

Skip to content