Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Świadczenie 500 plus – nowe zasady, nabór od 1 lipca 2019 roku

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021

W 2019 r., tak jak do tej pory, wnioski o świadczenie 500 plus można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną czyli w formie papierowej od 1 sierpnia. Wprowadzone zostały jednak nowe kryteria otrzymania dofinansowania, które obecnie przysługuje także rodzicom posiadającym jedno dziecko. Ponadto, pod uwagę nie jest brane kryterium dochodowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje

 • obywatelom polskim;

 • cudzoziemcom:
  – do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  – jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa wart.127 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  – jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00zł miesięcznie

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej


Wniosek oświadczenie można złożyć:

 • w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy ul. 1 Maja 2 lub pocztą tradycyjną.

 • w formie elektronicznej (przez Internet) za pomocą:
  – ministerialnej Platformy Usługowo-Informacyjnej „[email protected]” na stronie empatia.mpips.gov.pl (niezbędny tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  – elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – pz.gov.pl (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  – PUE ZUS czyli Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (niezbędny jest tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
  – systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość.

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.:

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego – sw-1z

Skip to content