Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Pomoc żywnościowa: PODPROGRAM 2018

12 września 2018 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 trwa nabór osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria art.7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1.268,00zł.
 • dla osoby w rodzinie 1.028,00zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym ośrodka (pok. nr 18 i 19) lub telefonicznie: 48 3780182.

 

Pomoc żywnościowa: PODPROGRAM 2017 – efekty

12 lipca 2018 • Michał Lichota

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

Pomoc żywnościowa trafiła do 480 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 24,5808 ton żywności;
 • 2400 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2017 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w ramach działań towarzyszących warsztaty:

 • Ekonomiczne 
 • Żywieniowe
 • Kulinarne

Aktualności: NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ogłasza nabór na stanowisko pracy Informatyk w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (wymiar czasu pracy ½ etatu od 1 lipca 2018 r.)

12 czerwca 2018 • Michał Lichota
 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) wykształcenie średnie o specjalności informatycznej lub wyższe i 4 letni staż na stanowisku informatyka,
  5) umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
  6) znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
  7) znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  8) sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
  9) umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) umiejętność pracy w zespole
  2) umiejętność organizowania pracy własnej
  3) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych
  4) bardzo dobra znajomość programów biurowych
  5) odpowiedzialność i rzetelność
  6) komunikatywność
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Administrowanie systemami informatycznymi: Pomost, Księgowość budżetowa, Kadry i płace, Środki trwałe, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze, Emp@tia, e-Puap, Cas, SEPI
  2) Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
  3) Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej,
  4) Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
  5) Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych
  6) Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w ośrodku przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.)
  7) Administrowanie strona www MGOPS oraz BIP
 4. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje
  4) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  5)własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów;
  1) wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 25 czerwca 2018 r. w pok. Nr 3 (decyduje data wpływu) pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul.1 Maja 2
  2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „ Nabór na stanowisko informatyka”,
  3) dokumenty, które wpłyną do M-GOPS w Lipsku po terminie lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przkroczył 6%.
 7. Informacje dodatkowe:
  1) kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 48 37 80 182 e-mail: ops@lipsko.eu.
  2) nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora M-GOPS w Lipsku.
  3) kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
  4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

Świadczenia Rodzinne: Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

11 czerwca 2018 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że
1 czerwca 2018 roku został wprowadzony Rządowy program „Dobry start” na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,   

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku pokój nr 1.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po 30 listopada 2018 roku będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r.  ze strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w
Lipsku lipsko.ops.pl lub w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Dla kogo świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r.
i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

UWAGA !!!!

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia ,,Dobry start” zrezygnowano z konieczności wydania
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie
w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu i dacie wypłaty telefonicznie, sms lub na podany we wniosku adres e-mail. W przypadku nie podania nr telefonu lub adresu e- mail taką informację będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka.

Aktualności: Wydawanie żywności

7 marca 2018 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach od 12 – 14 marca 2018 r.( poniedziałek, wtorek i środka ) wydawana będzie kolejna tura żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonych dniach w godzinach od 8.00 do 15.00 – budynek przy boisku Orlik.

Natomiast w dniu 8 marca 2018 r. o godz.10.00 zapraszamy osoby korzystające z programu do pomocy przy rozładunku towarów.

Aktualności: ZAPYTANIE OFERTOWE

25 stycznia 2018 • Michał Lichota

Lipsko, dn. 25.01.2018 r.

MGOPS.26.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1
Maja 2
tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu
zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez
względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do
postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., 1769 z późn.zm.) oraz uchwały Nr
XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2.Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób
zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu
zmarłym dorosłym, rozumie się:
a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie przewozu zwłok
c) przechowywanie ciała w chłodni
e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
f) zapewnienie krzyża drewnianego
h) zapewnienie 2 nekrologów
i) zapewnienie odzieży i obuwia
k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

4. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia
pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas
trwania ciąży) rozumie się:
a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
c) zapewnienie krzyża drewnianego
d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

II. Warunki realizacji zamówienia.
1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez
Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej
z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po
otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności
związane ze sprawieniem pogrzebu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi
przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od
zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb
proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na
całość usługi pogrzebowej.
3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest
świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości
dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci
orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może
ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej
umowy.
4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych
ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do
31grudzień 2018r.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub
mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 .02.2018r. do godz.10:00.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać
najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu
martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.
Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Miejsce pochówku:
a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy
Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
c) ceremonia pogrzebowa w Lipsku lub inny kościół wskazany przez
Zamawiającego na terenie gminy Lipsko,
3. Zamawiający dokonuje czynności związanych z ceremonią pogrzebową oraz
miejscem na cmentarzu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2017r.
poz. 912) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr
153 poz. 1783).
3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i
zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia
2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).
VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI:
Ewelina Siwierska tel. 48/ 3780182
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
sporządził:
Barbara Rutkowska

Aktualności: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2018 r.

16 stycznia 2018 • Michał Lichota

W Monitorze Polskim (M.P. z 2017 r. poz. 1014) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018. Od 1 stycznia 2018 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1952 ) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

 

Aktualności: Wydawanie żywności

13 grudnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że 15 grudnia 2017 r. ( w piątek) przychodzi pierwsza tura żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Wydawanie żywności zaplanowano od 18 do 20 grudnia 2017 r. ( poniedziałek –środa) w budynku przy boisku Orlik. Zakwalifikowane osoby i rodziny proszone są o odbiór skierowań w siedzibie Ośrodka pok. Nr 18 i 19.

Aktualności: „Energetyczny tornister”

30 sierpnia 2017 • Michał Lichota

W ramach realizacji projektu „Energetyczny tornister” PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna przekazał nieodpłatnie 40 tornistrów wraz z wyposażeniem dla uczniów klas I-III z terenu gminy Lipsko. Przekazanie tornistrów odbyło się w dniu 29 sierpnia 2017 r. na Sali konferencyjnej UMiG Lipsko.

Aktualności:

18 sierpnia 2017 • Michał Lichota • Obrazek

View untitled post