Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Wydawanie żywności

7 marca 2018 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach od 12 – 14 marca 2018 r.( poniedziałek, wtorek i środka ) wydawana będzie kolejna tura żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.

Prosimy o odbiór żywności w wyznaczonych dniach w godzinach od 8.00 do 15.00 – budynek przy boisku Orlik.

Natomiast w dniu 8 marca 2018 r. o godz.10.00 zapraszamy osoby korzystające z programu do pomocy przy rozładunku towarów.

Aktualności: ZAPYTANIE OFERTOWE

25 stycznia 2018 • Michał Lichota

Lipsko, dn. 25.01.2018 r.

MGOPS.26.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1
Maja 2
tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu
zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipsku.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez
względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do
postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., 1769 z późn.zm.) oraz uchwały Nr
XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu
wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
2.Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób
zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu
zmarłym dorosłym, rozumie się:
a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie przewozu zwłok
c) przechowywanie ciała w chłodni
e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
f) zapewnienie krzyża drewnianego
h) zapewnienie 2 nekrologów
i) zapewnienie odzieży i obuwia
k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

4. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia
pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas
trwania ciąży) rozumie się:
a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
c) zapewnienie krzyża drewnianego
d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

II. Warunki realizacji zamówienia.
1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez
Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej
z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po
otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności
związane ze sprawieniem pogrzebu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi
przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od
zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb
proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na
całość usługi pogrzebowej.
3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest
świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości
dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci
orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może
ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej
umowy.
4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych
ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
IV. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do
31grudzień 2018r.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w
pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub
mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 .02.2018r. do godz.10:00.
V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać
najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu
martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.
Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego
zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie
podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Miejsce pochówku:
a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy
Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
c) ceremonia pogrzebowa w Lipsku lub inny kościół wskazany przez
Zamawiającego na terenie gminy Lipsko,
3. Zamawiający dokonuje czynności związanych z ceremonią pogrzebową oraz
miejscem na cmentarzu.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2017r.
poz. 912) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr
153 poz. 1783).
3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i
zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia
2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).
VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z OFERENTAMI:
Ewelina Siwierska tel. 48/ 3780182
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
sporządził:
Barbara Rutkowska

Aktualności: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2018 r.

16 stycznia 2018 • Michał Lichota

W Monitorze Polskim (M.P. z 2017 r. poz. 1014) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018. Od 1 stycznia 2018 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1477,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 poz. 1952 ) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

 

Aktualności: Wydawanie żywności

13 grudnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że 15 grudnia 2017 r. ( w piątek) przychodzi pierwsza tura żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017. Wydawanie żywności zaplanowano od 18 do 20 grudnia 2017 r. ( poniedziałek –środa) w budynku przy boisku Orlik. Zakwalifikowane osoby i rodziny proszone są o odbiór skierowań w siedzibie Ośrodka pok. Nr 18 i 19.

Aktualności: „Energetyczny tornister”

30 sierpnia 2017 • Michał Lichota

W ramach realizacji projektu „Energetyczny tornister” PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna przekazał nieodpłatnie 40 tornistrów wraz z wyposażeniem dla uczniów klas I-III z terenu gminy Lipsko. Przekazanie tornistrów odbyło się w dniu 29 sierpnia 2017 r. na Sali konferencyjnej UMiG Lipsko.

Aktualności:

18 sierpnia 2017 • Michał Lichota • Obrazek

View untitled post

Świadczenia Rodzinne: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500 +, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku.

3 sierpnia 2017 • Michał Lichota

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 :

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń za listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do dnia 31 grudnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego 500 + ustalane jest na okres od dnia 1 pażdziernika 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego stycznia 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego lutego 2018 r.

Prawo do funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego stycznia 2018 r.

Aktualności: Bajkowy Piknik

6 czerwca 2017 • Michał Lichota

W dniu 4 czerwca 2017r. z okazji Dnia Dziecka na placu LCK w Lipsku odbyła się impreza pn. „Bajkowy Piknik”.
W programie:
– prezentacje artystyczne twórczości młodych artystów z LCK, z Przedszkola w Lipsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku i Woli Soleckiej, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku, Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej i Długowoli
– „Kraina Klaunów” – stanowiska animacyjne

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku

Aktualności: Kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

14 kwietnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 20 -21 i 24 kwietnia 2017r.  będzie wydawana kolejna partia żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz.11 prosimy osoby korzystające z Programu do pomocy przy rozładunku towaru.

Aktualności: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

17 marca 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 20 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).