Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Informacja – zapytanie ofertowe

15 lutego 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w postępowaniu dotyczącym ofert na świadczenie usług pogrzebowych, które zleca Ośrodek w terminie do 11.02.2019r. nie wpłynęła żadna oferta.

Aktualności: Zapytanie ofertowe

30 stycznia 2019 • Przemysław Tomasik

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2  tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: [email protected] zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

Zapytanie ofertowe, formularz oferty, wzór umowy.

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

15 stycznia 2019 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 18, 21, 22 styczeń 2019 roku ( piątek – poniedziałek i wtorek) będzie wydawana żywność dla osób i rodzin zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik.

Aktualności: Informacja – Świadczenie pielęgnacyjne

31 grudnia 2018 • Przemysław Tomasik

W Monitorze Polskim (M.P. z 2018 r. poz. 1099) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019. Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 poz. 2220 ) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Aktualności: Informacja – Wydawanie żywności

29 listopada 2018 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach od 29 do 30 listopada 2018 roku będzie wydawana żywność dla osób i rodzin zakwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018.

Wydawanie żywności odbędzie się w budynku na placu szkolnym przy boisku Orlik.

Aktualności: Informacja

25 października 2018 • Przemysław Tomasik

Od dnia 1 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz.1358)

Zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1 października 2018 r. kryteria dochodowe i kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701zł.
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528zł.
 • maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645zł.
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308zł.

 

Aktualności: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna

24 października 2018 • Przemysław Tomasik

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018r., poz. 1497) z dniem 1 listopada 2018r. ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń tj.:

1. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620,00 zł. miesięcznie

2. wysokość zasiłku dla opiekunów, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 620,00 zł. miesięcznie

3. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

 • od 1 listopada 2018r. do 31.10.2019r. – 184,42 zł.
 • od 1 listopada 2019r. – 215,84 zł.

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami oraz o świadczenia opiekuńcze nie ulegają zmianom:

1. kryterium uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego 674,00 zł, w przypadku rodziny
z dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł.

2. kryterium uprawniające do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego 764,00 zł.

3. kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1922,00 zł.

Pomoc żywnościowa: PODPROGRAM 2018

12 września 2018 • Przemysław Tomasik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 trwa nabór osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria art.7 ustawy o pomocy społecznej, których miesięczny dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj.:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 1.268,00zł.
 • dla osoby w rodzinie 1.028,00zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym ośrodka (pok. nr 18 i 19) lub telefonicznie: 48 3780182.

 

Pomoc żywnościowa: PODPROGRAM 2017 – efekty

12 lipca 2018 • Michał Lichota

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe); 
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

Pomoc żywnościowa trafiła do 480 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 24,5808 ton żywności;
 • 2400 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2017 dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono w ramach działań towarzyszących warsztaty:

 • Ekonomiczne 
 • Żywieniowe
 • Kulinarne

Aktualności: NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ogłasza nabór na stanowisko pracy Informatyk w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (wymiar czasu pracy ½ etatu od 1 lipca 2018 r.)

12 czerwca 2018 • Michał Lichota
 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) wykształcenie średnie o specjalności informatycznej lub wyższe i 4 letni staż na stanowisku informatyka,
  5) umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
  6) znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
  7) znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  8) sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
  9) umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) umiejętność pracy w zespole
  2) umiejętność organizowania pracy własnej
  3) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych
  4) bardzo dobra znajomość programów biurowych
  5) odpowiedzialność i rzetelność
  6) komunikatywność
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Administrowanie systemami informatycznymi: Pomost, Księgowość budżetowa, Kadry i płace, Środki trwałe, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze, [email protected], e-Puap, Cas, SEPI
  2) Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
  3) Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej,
  4) Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
  5) Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych
  6) Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w ośrodku przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.)
  7) Administrowanie strona www MGOPS oraz BIP
 4. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje
  4) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  5)własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów;
  1) wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 25 czerwca 2018 r. w pok. Nr 3 (decyduje data wpływu) pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul.1 Maja 2
  2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „ Nabór na stanowisko informatyka”,
  3) dokumenty, które wpłyną do M-GOPS w Lipsku po terminie lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przkroczył 6%.
 7. Informacje dodatkowe:
  1) kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 48 37 80 182 e-mail: [email protected]
  2) nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora M-GOPS w Lipsku.
  3) kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
  4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.
Skip to content