Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

31 marca 2016 • Michał Lichota

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy
2. Wymagania:
– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
– wykształcenie średnie; ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub
– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
– znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, finansach ośrodków pomocy społecznej,
– obywatelstwo polskie
– umiejętność redagowania pism, biegła obsługa komputera, praca w zespole.
Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie w pracy księgowego w pomocy społecznej.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
– bieżące księgowanie dochodów i wydatków,
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
– opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań, bilansów z realizacji świadczeń
prowadzonych przez ośrodek,
– prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków, nadzorowanie całokształtu
prac z zakresu księgowości,obsługa ZFŚS itp.
4. Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie ( kserokopie)
– dokumenty poświadczające wymagany staż pracy
– kopie świadectw pracy
– oświadczenie kandydata o niekaralności
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym
w ogłoszeniu stanowisku
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w pokoju nr 5 w terminie do 14 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00
w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w MGOPS w Lipsku”
Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z-ca Dyrektora
MGOPS w Lipsku
Barbara Rutkowska

Aktualności: Pomoc żywnościowa

14 marca 2016 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 15 marca 2016r. do 17 marca 2016 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

29 lutego 2016 • Michał Lichota

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the
Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Aktualności: Spotkanie informacyjne „FIO Mazowsze Lokalnie”

1 lutego 2016 • Michał Lichota

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu „FIO Mazowsze Lokalnie”.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego, w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków na inicjatywy oddolne upływa 19 lutego br., dla młodych organizacji pozarządowych – 28 marca br.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My.

Podczas spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców mikrodotacji, na terenie gminy Lipsko, Ambasador „FIO Mazowsze Lokalnie” przedstawi zasady konkursu i regulamin oraz udzieli informacji przydatnych podczas przygotowywania wniosku konkursowego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 roku (poniedziałek), o godzinie 13.30, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lipsku przy ulicy 1 Maja 2.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przyjęło funkcję Ambasadora FIO Mazowsze Lokalnie i promuje program, m.in.na terenie powiatu lipskiego.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Programy 2015: Projekt Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior”

22 grudnia 2015 • Michał Lichota

W okresie od 01.08.2015r. do 30.11.2015r. przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Winda” realizowany był projekt pn. Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior”, współfinansowany przez Wojewodę Mazowieckiego.

W projekcie uczestniczyło 16 osób (13 kobiet i 3 mężczyzn) z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Podczas trwania projektu odbywały się warsztaty z psychologiem, a w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej porady i konsultacje prowadził prawnik oraz doświadczona pielęgniarka.

Celami projektu były m.in. miłe spędzanie wolnego czasu, poprawienie kondycji psychicznej oraz pomoc w rozwiązaniu istniejących problemów osób powyżej 60 roku życia.

Programy 2015: Wyjazd do teatru w Radomiu

22 grudnia 2015 • Michał Lichota

W dniu 6 listopada 2015r. w ramach realizowania projektu współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego pn. Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior” odbył się wyjazd do teatru do Radomia na sztukę teatralną „Dajcie mi tenora” połączony z kolacją integracyjną w przydrożnym zajeździe „Saganek”. Komedia odegrana była w mistrzowskim stylu. Było sporo śmiechu, ale także wzruszeń. Na kolacji odbyło się podsumowanie projektu. Uczestnicy wykazywali zadowolenie oraz wyrażali chęć uczestnictwa w innych projektach w przyszłych latach.

Programy 2015: Spotkanie z okazji Dnia Osób Starszych

22 grudnia 2015 • Michał Lichota

W dniu 30 września 2015r. odbyło się spotkanie uczestników projektu współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego pn. Aktywizacja osób starszych „Aktywny Senior” z okazji Dnia Osób Starszych przypadającego na dzień 1 października.

W miłej atmosferze odbył się poczęstunek oraz rozdane były broszury zawierające informację z zakresu praw i uprawnień osób starszych i osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu nawiązali przyjaźni, a spotkania przeniosły się także poza ramy i czas realizowanych zajęć. Z tej okazji zostało zrealizowane nagranie, które emitowane było w lokalnym radiu Twoje Radio Lipsko.

Aktualności: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r.

29 września 2015 • Michał Lichota

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Szczegóły w załączniku: rozporzadzenie

Aktualności: Nowy okres zasiłkowy 2015/2016

7 września 2015 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przypomina o składaniu wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2015/2016

Szczegóły w załączniku: okres_zas