Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności:

18 sierpnia 2017 • Michał Lichota • Obrazek

View untitled post

Świadczenia Rodzinne: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze 500 +, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 roku.

3 sierpnia 2017 • Michał Lichota

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 :

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń za listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata tych świadczeń za listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do dnia 31 grudnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2018 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego 500 + ustalane jest na okres od dnia 1 pażdziernika 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego stycznia 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia do 31 grudnia br., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego lutego 2018 r.

Prawo do funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tych świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia 2017 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o fundusz alimentacyjny złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada br., ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego stycznia 2018 r.

Aktualności: Bajkowy Piknik

6 czerwca 2017 • Michał Lichota

W dniu 4 czerwca 2017r. z okazji Dnia Dziecka na placu LCK w Lipsku odbyła się impreza pn. „Bajkowy Piknik”.
W programie:
– prezentacje artystyczne twórczości młodych artystów z LCK, z Przedszkola w Lipsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku i Woli Soleckiej, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku, Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej i Długowoli
– „Kraina Klaunów” – stanowiska animacyjne

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku

Aktualności: Kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

14 kwietnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 20 -21 i 24 kwietnia 2017r.  będzie wydawana kolejna partia żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz.11 prosimy osoby korzystające z Programu do pomocy przy rozładunku towaru.

Aktualności: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

17 marca 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 20 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: ZAPYTANIE OFERTOWE

10 stycznia 2017 • Michał Lichota

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930) oraz uchwały Nr XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
 2. Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
 3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu zmarłym dorosłym, rozumie się:
  a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie przewozu zwłok
  c) przechowywanie ciała w chłodni
  e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  f) zapewnienie krzyża drewnianego
  h) zapewnienie 2 nekrologów
  i) zapewnienie odzieży i obuwia
  k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu
 1. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas trwania ciąży) rozumie się:
  a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  c) zapewnienie krzyża drewnianego
  d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
  g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

 

Warunki realizacji zamówienia.

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej.
 3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.
 4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
 5. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia luty 2017r. – 31.12. 2018r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017r. do godz.10:00.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.

Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Miejsce pochówku:
  a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
  b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2126) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783).
 3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).

 

VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: Ewelina Siwierska  tel. 48/ 3780182

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

sporządził:

Barbara Rutkowska

usługa pogrzebowa-zapytanie umowa oferta

Świadczenia Rodzinne: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

15 grudnia 2016 • Michał Lichota

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późniejszymi zmianami) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Aktualności: Pomoc żywnościowa

3 listopada 2016 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 w celu wypełnienia dokumentów uprawniających do otrzymania w/w pomocy.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

– 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

Dokumenty można pobrać u pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2, pokój 18 i 19

 

 

Aktualności: Pomoc żywnościowa

23 maja 2016 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 24 maja 2016r. do 25 maja 2016 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: III ogólnopolska akcja CZYSTY ANIOŁEK

27 kwietnia 2016 • Michał Lichota

AkcjaCzystyAniolek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku po raz drugi uczestniczy w akcji „Czysty Aniołek”, jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Piękne Anioły i trwa do 10 czerwca 2016 roku.

Stowarzyszenie Piękne Anioły w związku z działalnością odwiedzając domy ubogich rodzin zwróciło uwagę na ważny problem. W domach tych brakuje podstawowych środków czystości tj. mydło czy szampon. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Za ręczniki służą stare pocięte prześcieradła. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom.

Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.

Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Jak wziąć udział?

 • Zorganizuj zbiórkę w swoim środowisku: szkole, przedszkolu, zakładzie pracy, podczas domowej uroczystości. Każdy przyniesie dowolną rzecz wg swoich możliwości (mydełko, szampon, pastę, szczotkę do zębów, ręcznik)
 • Zebrane środki czystości zapakujcie do siatki, pudełka. Zachęcamy do zrobienia zdjęcia zbiórki i jej uczestników. Przyślijcie zdjęcie wraz z opisem kto i co zorganizował na nasz adres (stowarzyszenie@piekne-anioly.pl), a my pokażemy na naszej stronie i fb jak się bawiliście i jak pomogliście. Dobrem trzeba się chwalić, można wtedy pomóc dwa razy. Sam pomogłeś i pokazałeś innym jak to robić. Jeśli ktoś pod wpływem Twojej akcji zorganizował swoją, to Ty pomogłeś dwa razy!
 • Paczkę zanieś do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni, asystenci rodzin rozwiozą rzeczy tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
 • Wspieramy się na wzajem, opowiadamy i zachęcamy do zbiórki. Z naszej strony można ściągnąć plakat i umieścić go na swojej stronie, fb. To nie jest akcja Stowarzyszenia, to jest akcja, która powinna wzbudzić reakcję u nas wszystkich!

 

Adres najbliższego ośrodka biorącego udział w akcji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2 27-300 Lipsko

tel/fax: (48) 3780 182; e-mail: ops@lipsko.eu