Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Świadczenia Rodzinne: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

15 grudnia 2016 • Michał Lichota

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późniejszymi zmianami) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Aktualności: Pomoc żywnościowa

3 listopada 2016 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 w celu wypełnienia dokumentów uprawniających do otrzymania w/w pomocy.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

– 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

Dokumenty można pobrać u pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2, pokój 18 i 19

 

 

Aktualności: Pomoc żywnościowa

23 maja 2016 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 24 maja 2016r. do 25 maja 2016 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: III ogólnopolska akcja CZYSTY ANIOŁEK

27 kwietnia 2016 • Michał Lichota

AkcjaCzystyAniolek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku po raz drugi uczestniczy w akcji „Czysty Aniołek”, jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Piękne Anioły i trwa do 10 czerwca 2016 roku.

Stowarzyszenie Piękne Anioły w związku z działalnością odwiedzając domy ubogich rodzin zwróciło uwagę na ważny problem. W domach tych brakuje podstawowych środków czystości tj. mydło czy szampon. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Za ręczniki służą stare pocięte prześcieradła. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom.

Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.

Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Jak wziąć udział?

  • Zorganizuj zbiórkę w swoim środowisku: szkole, przedszkolu, zakładzie pracy, podczas domowej uroczystości. Każdy przyniesie dowolną rzecz wg swoich możliwości (mydełko, szampon, pastę, szczotkę do zębów, ręcznik)
  • Zebrane środki czystości zapakujcie do siatki, pudełka. Zachęcamy do zrobienia zdjęcia zbiórki i jej uczestników. Przyślijcie zdjęcie wraz z opisem kto i co zorganizował na nasz adres (stowarzyszenie@piekne-anioly.pl), a my pokażemy na naszej stronie i fb jak się bawiliście i jak pomogliście. Dobrem trzeba się chwalić, można wtedy pomóc dwa razy. Sam pomogłeś i pokazałeś innym jak to robić. Jeśli ktoś pod wpływem Twojej akcji zorganizował swoją, to Ty pomogłeś dwa razy!
  • Paczkę zanieś do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni, asystenci rodzin rozwiozą rzeczy tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
  • Wspieramy się na wzajem, opowiadamy i zachęcamy do zbiórki. Z naszej strony można ściągnąć plakat i umieścić go na swojej stronie, fb. To nie jest akcja Stowarzyszenia, to jest akcja, która powinna wzbudzić reakcję u nas wszystkich!

 

Adres najbliższego ośrodka biorącego udział w akcji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2 27-300 Lipsko

tel/fax: (48) 3780 182; e-mail: ops@lipsko.eu

Aktualności: Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15.04.2016 na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

15 kwietnia 2016 • Michał Lichota

Komisja w składzie:

  1. Mariola Szymczyk – Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko – Przewodniczący
  2. Renata Pikus – Starszy inspektor w MGOPS w Lipsku – Sekretarz
  3. Barbara Rutkowska  – Z– ca Dyrektora MGOPS w Lipsku – Członek
  4. Anna Woźniak – Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko – Członek
  5. Barbara Więcław – Starszy pracownik socjalny MGOPS w Lipsku – Członek
  6. Monika Kwiatkowska – Referent ds. księgowości w MGOPS w Lipsku– Członek

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikację złożyło 4 kandydatów.

Komisja po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów i analizie dokumentów aplikacyjnych, której celem było porównanie danych zawartych w aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, Komisja nie wybrała żadnego kandydata spełniającego kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Głównego księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

Aktualności: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

31 marca 2016 • Michał Lichota

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy
2. Wymagania:
– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
– wykształcenie średnie; ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub
– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
– znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, finansach ośrodków pomocy społecznej,
– obywatelstwo polskie
– umiejętność redagowania pism, biegła obsługa komputera, praca w zespole.
Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie w pracy księgowego w pomocy społecznej.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
– bieżące księgowanie dochodów i wydatków,
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
– opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań, bilansów z realizacji świadczeń
prowadzonych przez ośrodek,
– prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków, nadzorowanie całokształtu
prac z zakresu księgowości,obsługa ZFŚS itp.
4. Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie ( kserokopie)
– dokumenty poświadczające wymagany staż pracy
– kopie świadectw pracy
– oświadczenie kandydata o niekaralności
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym
w ogłoszeniu stanowisku
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w pokoju nr 5 w terminie do 14 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00
w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w MGOPS w Lipsku”
Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z-ca Dyrektora
MGOPS w Lipsku
Barbara Rutkowska

Aktualności: Pomoc żywnościowa

14 marca 2016 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 15 marca 2016r. do 17 marca 2016 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

29 lutego 2016 • Michał Lichota

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the
Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

Aktualności: Spotkanie informacyjne „FIO Mazowsze Lokalnie”

1 lutego 2016 • Michał Lichota

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu „FIO Mazowsze Lokalnie”.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego, w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków na inicjatywy oddolne upływa 19 lutego br., dla młodych organizacji pozarządowych – 28 marca br.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My.

Podczas spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców mikrodotacji, na terenie gminy Lipsko, Ambasador „FIO Mazowsze Lokalnie” przedstawi zasady konkursu i regulamin oraz udzieli informacji przydatnych podczas przygotowywania wniosku konkursowego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 roku (poniedziałek), o godzinie 13.30, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lipsku przy ulicy 1 Maja 2.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przyjęło funkcję Ambasadora FIO Mazowsze Lokalnie i promuje program, m.in.na terenie powiatu lipskiego.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl