Powiększ fontfont bazowy
Przejdź do treści

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku Posts

Aktualności: Bajkowy Piknik

6 czerwca 2017 • Michał Lichota

W dniu 4 czerwca 2017r. z okazji Dnia Dziecka na placu LCK w Lipsku odbyła się impreza pn. „Bajkowy Piknik”.
W programie:
– prezentacje artystyczne twórczości młodych artystów z LCK, z Przedszkola w Lipsku, Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku i Woli Soleckiej, Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku, Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej i Długowoli
– „Kraina Klaunów” – stanowiska animacyjne

Organizatorzy:
Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku
Lipskie Centrum Kultury w Lipsku

Aktualności: Kolejna partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

14 kwietnia 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w dniach 20 -21 i 24 kwietnia 2017r.  będzie wydawana kolejna partia żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz.11 prosimy osoby korzystające z Programu do pomocy przy rozładunku towaru.

Aktualności: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

17 marca 2017 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 20 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: ZAPYTANIE OFERTOWE

10 stycznia 2017 • Michał Lichota

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie, którego wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2

tel./fax. 48 3780182, 48 3780125 e-mail: ops@lipskpo.eu

zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym dorosły oraz dzieciom martwo urodzonym, bez względu na czas trwania ciąży, których pochowanie jest zobowiązany zapewnić Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku stosownie do postanowień art.17 ust.1 pkt.15 i art.44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz.930) oraz uchwały Nr XLVII/255/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Lipsko oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.
 2. Sprawianie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych oraz zgodnie z przyjętymi w tym zakresie normami i zasadami.
 3. Przez świadczenie usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu zmarłym dorosłym, rozumie się:
  a) zapewnienie trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie przewozu zwłok
  c) przechowywanie ciała w chłodni
  e) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  f) zapewnienie krzyża drewnianego
  h) zapewnienie 2 nekrologów
  i) zapewnienie odzieży i obuwia
  k)zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu
 1. Przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w ramach sprawienia pogrzebu dzieciom/płodom martwo narodzonym (bez względu na czas trwania ciąży) rozumie się:
  a) zapewnienie małej trumny drewnianej sosnowej
  b) zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej
  c) zapewnienie krzyża drewnianego
  d) zapewnienie transportu z miejsca pobytu do miejsca pochówku
  g) zapewnienie obsługi pogrzebu oraz złożenie trumny do grobu

 

Warunki realizacji zamówienia.

 1. Podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawiane przez Zamawiającego określające miejsce pochówku, miejsce ceremonii pogrzebowej z uczestnictwem osoby duchownej jak również zakres niezbędnych usług. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie podjąć czynności związane ze sprawieniem pogrzebu.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z niektórych elementów usługi przy realizacji konkretnego pochówku co nie będzie stanowiło odstąpienia od zawartej umowy. W przypadku rezygnacji z niektórych elementów usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za pogrzeb proporcjonalnie do ilości faktycznie wykonanych elementów składających się na całość usługi pogrzebowej.
 3. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usług pogrzebowych i wiążący się z tym brak możliwości dokładnego oszacowania ilości usług, Zamawiający przewiduje, że zleci orientacyjnie 4 pogrzeby. Rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od zawartej umowy.
 4. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.
 5. Oznaczenie terminu wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia luty 2017r. – 31.12. 2018r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w  pok. nr 3 lub przesłać na adres Zamawiającego drogą pocztową, faxem lub mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.01.2017r. do godz.10:00.

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która będzie zawierać najniższą cenę pogrzebu osoby dorosłej i najniższą cenę pogrzebu dziecka/płodu martwo urodzonego wymienioną w formularzu ofertowym.

Umowa w formie pisemnej w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej oferty oraz danych zawartych w ofercie. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Miejsce pochówku:
  a) Cmentarz Komunalny w Lipsku,
  b) inny cmentarz wskazany przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Lipsko lub pochowanie w grobie rodzinnym,
 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2126) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153 poz. 1783).
 3. Transport zwłok będzie się odbywał zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 249, poz. 1866 z póź. zm.).

 

VII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI: Ewelina Siwierska  tel. 48/ 3780182

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Wzór umowy

sporządził:

Barbara Rutkowska

usługa pogrzebowa-zapytanie umowa oferta

Świadczenia Rodzinne: INFORMACJA o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.

15 grudnia 2016 • Michał Lichota

W dniu 14 listopada 2016 roku  w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r. poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2017. Od 1 stycznia 2017 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

W związku z powyższym Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku będzie zobligowany do zmiany decyzji w zakresie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Zgodnie z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1518 z późniejszymi zmianami) wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

W myśl art. 32 ust. 1c w/w ustawy wszczęcie postępowania (…) nie wymaga zawiadomienia strony.

Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.

Aktualności: Pomoc żywnościowa

3 listopada 2016 • Michał Lichota

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016 w celu wypełnienia dokumentów uprawniających do otrzymania w/w pomocy.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

– 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 771 zł w przypadku osoby w rodzinie

Dokumenty można pobrać u pracownika socjalnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2, pokój 18 i 19

 

 

Aktualności: Pomoc żywnościowa

23 maja 2016 • Michał Lichota

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od dnia 24 maja 2016r. do 25 maja 2016 r. będzie wydawał kolejną turę żywności dla osób zakwalifikowanych i spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.

Miejsce wydawania żywności – Lipsko ul. Zwoleńska (budynek za szkołą przy boisku Orlik).

Aktualności: III ogólnopolska akcja CZYSTY ANIOŁEK

27 kwietnia 2016 • Michał Lichota

AkcjaCzystyAniolek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku po raz drugi uczestniczy w akcji „Czysty Aniołek”, jest to ogólnopolska akcja organizowana przez Stowarzyszenie Piękne Anioły i trwa do 10 czerwca 2016 roku.

Stowarzyszenie Piękne Anioły w związku z działalnością odwiedzając domy ubogich rodzin zwróciło uwagę na ważny problem. W domach tych brakuje podstawowych środków czystości tj. mydło czy szampon. Dzieci nie mają szczoteczek do zębów ani pasty. Za ręczniki służą stare pocięte prześcieradła. Postanowiliśmy coś zrobić, aby pomóc tym dzieciom.

Akcja ta ma na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zbieramy: mydła, szampony, ręczniki, pasty i szczoteczki do zębów.

Honorowy patronat nad akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Jak wziąć udział?

 • Zorganizuj zbiórkę w swoim środowisku: szkole, przedszkolu, zakładzie pracy, podczas domowej uroczystości. Każdy przyniesie dowolną rzecz wg swoich możliwości (mydełko, szampon, pastę, szczotkę do zębów, ręcznik)
 • Zebrane środki czystości zapakujcie do siatki, pudełka. Zachęcamy do zrobienia zdjęcia zbiórki i jej uczestników. Przyślijcie zdjęcie wraz z opisem kto i co zorganizował na nasz adres (stowarzyszenie@piekne-anioly.pl), a my pokażemy na naszej stronie i fb jak się bawiliście i jak pomogliście. Dobrem trzeba się chwalić, można wtedy pomóc dwa razy. Sam pomogłeś i pokazałeś innym jak to robić. Jeśli ktoś pod wpływem Twojej akcji zorganizował swoją, to Ty pomogłeś dwa razy!
 • Paczkę zanieś do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni, asystenci rodzin rozwiozą rzeczy tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
 • Wspieramy się na wzajem, opowiadamy i zachęcamy do zbiórki. Z naszej strony można ściągnąć plakat i umieścić go na swojej stronie, fb. To nie jest akcja Stowarzyszenia, to jest akcja, która powinna wzbudzić reakcję u nas wszystkich!

 

Adres najbliższego ośrodka biorącego udział w akcji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul. 1 Maja 2 27-300 Lipsko

tel/fax: (48) 3780 182; e-mail: ops@lipsko.eu

Aktualności: Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15.04.2016 na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

15 kwietnia 2016 • Michał Lichota

Komisja w składzie:

 1. Mariola Szymczyk – Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko – Przewodniczący
 2. Renata Pikus – Starszy inspektor w MGOPS w Lipsku – Sekretarz
 3. Barbara Rutkowska  – Z– ca Dyrektora MGOPS w Lipsku – Członek
 4. Anna Woźniak – Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko – Członek
 5. Barbara Więcław – Starszy pracownik socjalny MGOPS w Lipsku – Członek
 6. Monika Kwiatkowska – Referent ds. księgowości w MGOPS w Lipsku– Członek

W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikację złożyło 4 kandydatów.

Komisja po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów i analizie dokumentów aplikacyjnych, której celem było porównanie danych zawartych w aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, Komisja nie wybrała żadnego kandydata spełniającego kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Głównego księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

Aktualności: Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

31 marca 2016 • Michał Lichota

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy
2. Wymagania:
– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
– wykształcenie średnie; ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub
– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
– znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, finansach ośrodków pomocy społecznej,
– obywatelstwo polskie
– umiejętność redagowania pism, biegła obsługa komputera, praca w zespole.
Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie w pracy księgowego w pomocy społecznej.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
– bieżące księgowanie dochodów i wydatków,
– prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
– opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań, bilansów z realizacji świadczeń
prowadzonych przez ośrodek,
– prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków, nadzorowanie całokształtu
prac z zakresu księgowości,obsługa ZFŚS itp.
4. Wymagane dokumenty:
– CV
– list motywacyjny
– dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie ( kserokopie)
– dokumenty poświadczające wymagany staż pracy
– kopie świadectw pracy
– oświadczenie kandydata o niekaralności
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
– oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym
w ogłoszeniu stanowisku
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w pokoju nr 5 w terminie do 14 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00
w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w MGOPS w Lipsku”
Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z-ca Dyrektora
MGOPS w Lipsku
Barbara Rutkowska

Skip to content