PROGRAMY EFS 2009
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO

Fotorelacja z zakończenia projektu systemowegoW dniu 08.12.2009 r. odbyła się konferencja kończąca realizację projektu systemowego pod nazwą "Odkryj Swoje Mocne Strony" - wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko. Konferencja odbyła się w sali klubowej LCK w Lipsku. W konferencji udział brali: 15 kobiet - uczestniczek projektu, koordynator projektu, pracownicy MGOPS Lipsko, przedstawiciele CKZ w Lipie Miklas, Twoje Radio Lipsko, władze UMiG Lipsko, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Lipsku, Dyrekcja LCK w Lipsku. W trakcie konferencji odtworzony został film z przebiegu wszystkich zajęć, kursów oraz wyjazdów do Warszawy realizowanych w ramach projektu systemowego.
Przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipie Miklas wręczyli beneficjentkom projektu zaświadczenia o ukończniu kursów: 11 kobiet otrzymało zaświadczenia o ukończeniu kursu - KUCHARZ, 4 kobiety otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu - KOSMETYCZNO-FRYZJERSKIEGO. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Były słowa podziękowania ze strony uczestniczek za umożliwienie im udziału w projekcie, za zdobyte umiejętności i doświadczenia.

[10.12.2009]
WYJAZD UCZESTNIIKÓW PROJEKTU SYSTEMOWEGO DO WARSZAWY NA SPEKTAKL "METRO" W TEATRZE BUFFO

fotorelacjaUczestniczki projektu systemowego pod nazwą "Odkryj swoje mocne strony - wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko" w dniu 24.10.2009r. w trakcie spektaklu.

[09.11.2009]
WARSZTATY ZAWODOWE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LIPIE MIKLAS

11 uczestniczek projektu wybrało szkolenie KUCHARZ a 4 uczestniczki projektu wybrały szkolenie FRYZJERSKO - KOSMETYCZNE

[09.11.2009]

WARSZTATY ZAWODOWE REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LIPIE MIKLAS


11 uczestniczek projektu wybrało szkolenie KUCHARZ a 4 uczestniczki projektu wybrały szkolenie FRYZJERSKO - KOSMETYCZNE

[01.10.2009]

„ODKRYJ SWOJE MOCNE STRONY - WSPARCIE DLA KOBIET Z GMINY LIPSKO”


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku realizuje projekt systemowy „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 15 kobiet korzystających z pomocy społecznej, pozostających poza rynkiem pracy lub posiadających niewielkie gospodarstwo rolne i są w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest zmiana sytuacji życiowej poprzez zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie wiedzy o rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności prospołecznych. Osoby biorące udział w projekcie otrzymają kompleksowe wsparcie ze strony Ośrodka z przeznaczeniem na bieżące potrzeby i zwrot kosztów dojazdu na warsztaty. W ramach aktywnej integracji przewidziane są: warsztaty umiejętności psychospołecznych prowadzone przez psychologa oraz wyjazdy do instytucji wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym jak również uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, warsztaty rynku pracy – prowadzone przez doradcę zawodowego, szkolenie komputerowe - podstawy obsługi komputera, korzystania z internetu i obsługi programów. Ostatni etap realizacji programu przewiduje warsztaty zawodowe – wybrane przez uczestniczki zgodnie z predyspozycjami i ukierunkowaniem przy pomocy specjalistów. ... HARMONOGRAM WARSZTATÓW


REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO POD NAZWĄ "ODKRYJ SWOJE MOCNE STRONY- WSPARCE DLA KOBIET Z GMINY LIPSKO". PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS POKL PRORYTETU VII, DZIAŁNIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1 "ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ"


WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONE OD 13 LIPCA 2009 DO 11 SIERPNIA 2009 W ILOŚCI 87 GODZIN.
SZKOLENIE Z ZAKRESU PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA "KOMPUTER JAKO WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE PRACY" PRZEPROWADZONE OD 8 SIERPNIA 2009 DO 28 SIERPNIA 2009
WARSZTATY RYNKU PRACY "DORADZTWO ZAWODOWE I EDUKACYJNE" OD 1 LIPCA DO 4 WRZEŚNIA 2009 W ILOŚCI 63 GODZIN
W RAMACH REALIZACJI WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH ZORAGNIZOWANO WYJAZD DO WARSZAWY NA SPOTKANIE Z PRAWNIKAMI W CENTRUM PRAW KOBIET W DNIU 12 SIERPNIA 2009 ROKU. CZAS WOLNY PRZEZNACZONO NA SPACER PO PARKU ŁAZIENKOWSKIM.