PROGRAMY EFS 2011
 
Projekt systemowy "Odkryj swoje mocne strony - wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko"

murzasichle7.12.2011 odbyły się ostatnie zajęcia z uczestniczek projektu systemowego z aktywizacji zdrowotnej. Zajęcia prowadziła pielęgniarka i poruszana była problematyka: profilaktyka narkomanii wśród młodzieży i dorosłych - przyczyny narkomanii, profilaktyka zakażnia wirusem HIV. Dzieci odbywały zajęcia z pedagogami w dwóch grupach wiekowych. Efektem papierowych układanek i malowanek były przepiękne aniołki. Wszystkie dzieci otrzymały paczki mikołajkowe.

8.12.2011
 
Odkryj swoje mocne strony - wsparcie dla kobiet z gminy lipsko.

murzasichleW ramach aktywnej integracji 14 uczestniczek projektu systemowego rozpoczęło warsztaty zawodowe - wybrane zgodnie z predyspozycjami i ukierunkowane przy pomocy doradcy zawodowego. 8 uczestniczek projektu realizuje szkolenie opiekunki z elementami kosmetyki osób starszych, a 6 uczestniczek szkolenie kucharz - kelner z obsługą cateringową. Szkolenie prowadzi ZDZ w Kielach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku.

17.10.2011
 
Fotorelacja z turnusu integracyjnego

murzasichleBeneficjentki projektu systemowego realizowanego w 2011 roku przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku wraz z dziećmi uczestniczyły  w turnusie integracyjnym w dniach 21 – 25 lipiec 2011 r. Turnus zrealizowany został w przepięknej górskiej miejscowości Murzasichle w pensjonacie Bernadetta.
Na wyjeździe przeprowadzone zostały zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dorosłych oraz sposoby gospodarowania środkami finansowymi rodziny.Dla dzieci organizowane były gry,zabawy i konkursy pod czujnym okiem dwóch pedagogów oraz specjalsty od wypoczynku.Cała grupa  miała zapewnioną  opiekę pieleegniarską
Uczestnicy projektu zwiedzali okolicę i zapoznali się  z walorami turystyczno – krajobrazowymi Podhala:  Murzasichle, Jaszczurówka, Bukowina, Gubałówkę, Dolię Kościeliską, Zalew Czorsztyński i Zamek w Nidzicy. Gospodarze pensjonatu zorganizowali ognisko dla wszystkich uczestników z miejscowym gawędziarzem i skrzypkiem ludowym.

01.08.2011
 
Harmonogram warsztatów i zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Harmonogram warsztatów i zajęć grupowych realizowanych w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn „ Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko” . Projekt realizowany jest od 01 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

Zajęcia ze specjalistami prowadzone są od miesiąca maja 2011 r. do 09 grudnia 2011 r. więcej ...

06.05.2011
 
Zajęcia warsztatowe w ramach projektu systemowego

W dniu 04 mqjq 2011 roku odbyło się pierwsze spotkanie uczestniczek projektu systemowego. W spotkaniu udział wzieli: koordynator projeku pani Teresa Smaga oraz pracownicy ośrodka. Dalszą część zajęć poprowadził specjalista ds. komunikacji interpersonalnej (praca w zespole, tworzenie grupy, mówienie a komunikacja). Działąniami osłonowymi zostały również objęte 31 dzieci uczestniczek projektu. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem dwóch pedagogów. Wszyscy uczestnicy projektu zapewniony mają gorący posiłek, kącik kawowy oraz wsparcie dochodowe.
06.05.2011
Wyjazd integracyjny

W dniu 29.04.2011 - 14 beneficjentek projektu systemowego w ramach aktywizacji społecznej uczestniczyło w wyjeżdzie integracyjnym do Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na sztukę "Brat naszego Boga" - na podstawie dramatu Karola Wojtyły. Spektakl opowiada o losach polskiego powstańca, utalentowanego malarza - Adama Chmielowskiego, którego świat poznał jako św. Brata Alberta. Przedstawienie odbyło się z okazji szóstej rocznicy śmierci Papieża Polaka oraz majowej Jego Beatyfikacji. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie integracyjne ( kolacja) w zajeździe "Baba Jaga"
06.05.2011
 

Projekt systemowy realizowany od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko.”przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.


Gmina Lipsko jest gminą miejsko-wiejską,która zamieszkuje ogółem 11.941 mieszkańców, w mieście 6.102,na wsi 5.839 osób.W mieście mieszka 3.144 (52%) K i 2.958 (48%) M na wsi 2.920(51%) K i 2.919(49%) M-dane na dz.31.12.2010r. z Wydziału Meldunkowego Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Dominującym problemem większości rodzin na terenie Miasta i Gminy Lipsko stało się bezrobocie.
Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku wynika, że na dzień 31.12.2010 r. zarejestrowanych w PUP było 2.571 bezrobotnych, w tym 1.213 K (47%)1.358 M(53%), zamieszkałych na wsi 2.167 bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni ogółem 1.308, w tym 689 K (53%),M 619(47%). Bez kwalifikacji zawodowych ogółem 596 bezrobotnych, w tym 284 K(48%),M 312(52%).
Proces postępującej marginalizacji oraz wykluczenia społecznego osób bezrobotnych prowadzi do pogłębiającego się ubóstwa, izolacji społecznej, zaburzenia relacji rodzinnych, konfliktów, zniechęcenia, zaniku ambicji.W takiej sytuacji cierpią najbardziej kobiety.Są zmuszone do samotnego wychowywania dzieci, samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, rezygnowania z aktywnego życia zawodowego. Ich szanse powrotu na rynek pracy maleją, pojawia się znużenie, zanika samoocena.
Brak pracy powoduje proces ubożenia rodzin zwiększając uzależnienie od pomocy społecznej i jednocześnie poszerzając obszar zagrożenia wykluczeniem społecznym. Do głównych zadań OPS w Lipsku należy oprócz udzielania pomocy finansowej, pomoc tym osobom w powrocie do samodzielności życiowej. Z pomocy OPS w Lipsku w 2010r. skorzystało 579 osób, w tym 522 K (90%) i 57 M (10%). Najczęstsze powody udzielanej pomocy to: ubóstwo 450 osób, w tym 399 K (89%) i 51 M (11%), bezrobocie-298 os., w tym 263 K (88%) i 35 M (12%), niepełnosprawności- 92 rodziny.
Z analizy wywiadów środowiskowych wynika, że na trudną sytuację klientów OPS pozostających bez pracy wpływa nie tylko bierność i brak motywacji lub umiejętności w poszukiwaniu pracy.W tej grupie można zdiagnozować także specyficzne problemy, które dotyczą kobiet i mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet. Kobiety najczęściej nie podejmują lub rezygnują z pracy z powodu sprawowania opieki nad małymi dziećmi, szczególnie w przypadku samotnego rodzicielstwa (50 matek samotnie wychowujących dzieci korzysta z pomocy OPS).
Opisane problemy w dłuższej perspektywie niosą zagrożenie nie tylko ubóstwem, ale też patologią i wykluczeniem społecznym. Dlatego niezbędne jest połączenie pracy socjalnej z instrumentami aktywnej integracji: społecznej, edukacyjno-zdrowotnej, zawodowej, by pobudzić aktywność i poczucie odpowiedzialności za swój los oraz ułatwić wejście na rynek pracy.
Należy zauważyć, iż w opisywanej grupie nieaktywnych zawodowo klientów OPS kobiety stanowią większość, borykają się z większą ilością barier.Mimo to kobiety przejawiają większą chęć do zmiany swojej sytuacji życiowej, podnoszenia kwalifikacji i dokształcania niż mężczyźni. Z reguły wykazują też większą odpowiedzialność za rodzinę.
Ważne jest zatem wspieranie kobiet jako grupy słabszej poprzez działania pozytywne, ukierunkowane na zwiększanie ich świadomości, przełamywanie stereotypów, zmianę postawy na aktywną i przystosowanie do samodzielnego życia. Należy zapewnić im kompleksowe wsparcie i możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych, by wyrównać ich szanse na lokalnym rynku pracy, ale także wspomóc w wypełnianiu ról rodzinnych i społecznych.
Opisane problemy były powodem objęcia tych osób działaniami w 2008, 2009 i 2010r. 37 uczestników poprzednich edycji projektu systemowego osiągnęło cel projektu.
Pełne osiągnięcie zaplanowanych celów wymaga kilkuletniego, intensywnego okresu pracy. Dlatego w projekcie uczestniczyć będzie 4 kobiety poprzedniej edycji, które nadal wymagają pomocy, aby osiągnąć odpowiedni poziom umiejętności społecznych i zawodowych umożliwiający powrót na rynek pracy i uniezależnienie się od pomocy OPS. Do projektu włączymy 10 nowych osób, których poziom umiejętności jest niski i wymaga wsparcia. Zaplanowaliśmy łącznie realizację 14 kontraktów socjalnych, w tym 2 kontrakty sporządzone zostaną z osobami niepełnosprawnymi.Wsparciem objęte też zostaną dzieci z tych rodzin
( około 30 dzieci), czyli otoczenie BO.
W stosunku do każdego BO zostaną zastosowane 4 instrumenty;
I. Aktywizacja społeczna:
W ramach aktywizacji społecznej odbędzie się:
1. Wyjazd w weekend do teatru połaczony ze spotkaniem integracyjnym przy kolacji.
2.Grupowe treningi z psychologiem
3.Warsztaty ze specjalistą ds.komunikacji interpersonalnej.
II.Aktywizacja edukacyjna :
1.Zajęcia z prawa pracy prowadzone przez prawnika
2.Wyjazd integracyjny 5-dniowy w góry z opieką medyczną dla 14 BO i ich otoczenia
(ok.30 dzieci)-m-c VII/VIII

Na wyjeździe przeprowadzone zostaną zajęcia z profilaktyki uzależnień dla dorosłych, gospodarowanie środkami finansowymi rodziny. Grupie zapewniona będzie obsługa pilotażowa, opieka specjalisty ds. organizacji czasu wolnego oraz zapewnione zostaną bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.
III.Aktywizacja zawodowa:
1. Dobór zawodowych kursów w porozumieniu z doradcą zawodowym pod kątem możliwości uczestników oraz z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.
2.Kursy zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników mających na celu zdobycie nowych kompetencji.
IV.Aktywizacja zdrowotna:
1. Zajęcia z edukacji zdrowotnej nastawionej na dbanie o zdrowie i higienę swoją i dzieci (dla dorosłych); pomoc w zmianie wizerunku, nawyków zdrowotnych osobom starających się o pracę - co zwiększa szansę na jej zdobycie i umożliwia docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy.
Podczas wszystkich zajęć BO,dzieci i młodzież zapewnioną będą mieć opiekę pedagogów w 2 grupach wiekowych.Podczas zajęć dzieci i BO otrzymają gorący obiad oraz zapewniony zostanie kącik kawowy.
Okres realizacji projektu od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

04.03.2011

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako beneficjent systemowy Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 w ramach Priorytetu I PO KL 2007-2013 realizuje obecnie projekt systemowy pn . „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II -Weź sprawy w swoje ręce”. Jest on realizowany przez PEFRON do końca 2012 roku w partnerstwie z ogólnopolską organizacją – Towarzystwem Pomocy Głuchoniemym. Projekt zakłada objęcie bezpłatną indywidualną aktywizacją społeczną i zawodową 600 osób – kobiet i mężczyzn z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Ponadto przewidziane jest wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób głuchoniemych, głuchoniemych tym w szczególności dla członków rodzin
i opiekunów – razem dla 600 osób. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka lub bezpośrednio do PEFRON, Warszawa, ul. Jana Pawła II 13, tel. centrali 22/ 505 55 00, Sekretariat 22/ 620 00 92

01.03.2011