PROGRAMY PFRON 2011
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako beneficjent systemowy Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 w ramach Priorytetu I PO KL 2007-2013 realizuje obecnie projekt systemowy pn . „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II -Weź sprawy w swoje ręce”. Jest on realizowany przez PEFRON do końca 2012 roku w partnerstwie z ogólnopolską organizacją – Towarzystwem Pomocy Głuchoniemym. Projekt zakłada objęcie bezpłatną indywidualną aktywizacją społeczną i zawodową 600 osób – kobiet i mężczyzn z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Ponadto przewidziane jest wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób głuchoniemych, głuchoniemych tym w szczególności dla członków rodzin
i opiekunów – razem dla 600 osób. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka lub bezpośrednio do PEFRON, Warszawa, ul. Jana Pawła II 13, tel. centrali 22/ 505 55 00, Sekretariat 22/ 620 00 92

01.03.2011