PROGRAMY EFS 2012
 
Sprawozdanie z realizacji projektu pn. ”Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Załącznik


Teresa Smaga - Dyrektor MGOPS w Lipsku [31.01.2013]
Świąteczne paczki żywnościowe

zajecia

MGOPS w Lipsku w ramach realizacji projektu systemowego przygotował świąteczne paczki żywnościowe dla 21 uczestniczek projektu.
Barbara Rutkowska [18.12.2012]
Zakończenie działań projektowych na rok 2012

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku zakończył działania projektowe zaplanowane na 2012r. w ramach realizacji projektu systemowego trzyletniego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spolecznej pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”
W bieżącym roku wsparciem zostało objętych 21 rodzin. 5 rodzin otrzymało wsparcie asystenta rodziny natomiast wszystkie rodziny korzystały ze wsparcia:
- zawodowego, z popradnictwa specjalistycznego, uczestniczyły w zajęciach w klubie samopomocy, w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i z psychologiem, z porad dotyczących wizerunku i usług fryzjerskich, z wyjazdu integracyjno – edukacyjnego do teatru i nad morze. 1 osoba korzysta ze wsparcia edukacyjnego uzupełniając swoje wykształcenie na poziomie szkoły średniej. Każda rodzina otrzyma również świateczną paczkę żywnościową. Podsumuwując działania projektowe na podstawie przeprowadzonych ankiet należy stwierdzić, że osoby uczestniczące w projekcie w 2012 roku pozystywnie oceniają efekty udzielonego im wsparcia.

Obecnie ośrodek rozpoczął nabór uczestników chętnych do udziału w działaniach projektowych w 2013 roku. Zaplanowano, że wsparciem zostanie objętych 31 rodzin :
- zagrożonych wykluczeniem społecznym
- korzystających z pomocy społecznej
- pozostających w wieku aktywności zawodowej
- posiadających problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Rodziny z problemami wychowawczo – opiekuńczymi otrzymają wsparcie asystenta rodziny.

Działania projektowe ukierunkowane będą w szczególności na wspieranie rodziny poprzez tworzenie korzystnych rozwiazań sprzyjających ich rozwojowi.

W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie:
- zawodowe
- możliwość uczestnictwa w klubie samopomocy
- możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego
- udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i z psychologiem
- udział w wrasztatach z profilaktyki uzależnień
- opiekę pedagogiczną dla dzieci
- udział w wyjeździe integracyjno – edukacyjnym nad morze
- wsparcie dochodowe

W 2013 roku działania projektowe zostaną skierowane do 31 rodzin. Realizacja projektu w sposób bezpośredni ma przyczynić się do wsparcia rodzin, rozwijania aktywnych form integracji społecznej i stwarzania warunków sprzyjających do powrotu na rynek pracy.

Barbara Rutkowska [11.12.2012]

Zajęcia grupowe z psychologiem

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach grupowych z psychologiem. W trakcie spotkań omawiane są tematy dotyczące:
- cechy zdrowej rodziny
- co oznacza dysfunkcyjność rodziny dla jej członków
- władza rodzicielska i autorytet
- wychowanie do samodzielności, opiekuńczość a niezależność
- potrzeba prywatności, radzenie sobie z przykrymi uczuciami.
- rodzaje i formy przemocy, skutki krzywdzenia w dzieciństwie dla funkcjonowania dorosłego człowieka, radzenie sobie z przemocą.

Barbara Rutkowska [12.11.2012]

Zajęcia w klubie samopomocy.

zajecia

Zajęcia prowadzone są przez instruktora aerobicu i mają na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich uczestników projektu. Ruch i ćwiczenia fizyczne wpływają pozytywnie na koordynację ruchową, zmniejszają poziom lęku, obniżają stany depresyjne i poprawiają jakość snu. Aktywność fizyczna pomaga odreagować problemy i zachować równowagę psychiczną poza tym ćwiczenia zespołowe pozytywnie kształtują psychikę i obniżają poziom napięcia związanego ze stresem. Osoby aktywne fizycznie częściej przestrzegają także innych zaleceń prozdrowotnych, np.zasad zdrowego odżywiania.
Barbara Rutkowska [09.11.2012]
 
Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Uczestnicy projektu korzystają z porad w sprawach dotyczących problemów rodzinnych, zawodowych, wychowawczych i uzależnienia głównie od alkoholu.

Barbara Rutkowska [29.10.2012]
 
„Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko”

Odbyły się warszaty grupowe z doradcą zawodowym. Warsztaty dotyczyły aktywnego poszukiwania pracy, ćwiczenia pisania listu motywacyjnego i CV, budowania obrazu własnej osoby oraz symulacja rozmowy kwalifikacyjnej i motywacja do działania.

Barbara Rutkowska [11.10.2012]
„Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko".

zajecia

Realizacja zadań projektowych w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

1. Praca asystenta rodziny – wsparcie i aktywizacja 5 rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Praca ciągła z rodziną, oddziaływanie na cały system rodziny, zmiana zachowań, ról i postaw społecznych.
2. Uczestnictwo w klubie samopomocy. Zajęcia skierowane na poprawę sprawności fizycznej i psychicznej poprzez ruch, gimnastykę i taniec.
3. Korzystanie z poradnictwa specjalistycznego: mediacje rodzinne, uzyskanie informacji o prawach i uprawnieniach służących przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy.
4. Warsztaty grupowe oraz wyjazdy w środowisko psychologa: funkcje rodziny, cechy zdrowej rodziny, znaczenie dysfunkcyjności rodziny dla jej członków,władza rodzicielska, potrzeby człowieka.

Aktywizacja zawodowa
Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – ukierunkowanie i dobór kursów zawodowych zgodnie z posiadanymi predyspozycjami oraz z uwzględnieniem sytuacji na lokalnym rynku pracy wszystkich uczestników projektu.
Barbara Rutkowska [04.10.2012]
„Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko".

wyjazd

Zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami i harmonogramem projektu systemowego pn. „Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” w dniach 13 – 20 lipiec 2012r. uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe integracyjno – edukacyjnym do Jarosławca. Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności miały możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Podczas wyjazdu uczestnicy brali udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistę ds. promocji zdrowego stylu życia. Odbyły się zajęcia z zakresu:

   •   udzielania pierwszej pomocy
   •   znaczenie zdrowia psychicznego
   •   oblicza depresji
   •   znaczenie higieny osobistej dla zdrowia

W wyjeździe uczestniczył koordynator projektu i specjalista ds. monitoringu i promocji. Koordynator był odpowiedzialny za zarządzanie i prawidłową organizację, natomiast specjalista ds. monitoringu za prowadzenie dokumentacji, dokumentowanie działań, promocję projektu. Atrakcją pobytu było zorganizowanie przez ośrodek w Jarosławcu przejazdu bryczką po okolicy oraz zajęć plastycznych. Wolny czas przeznaczony był na spotkania integracyjne organizowane na terenie ośrodka, konkursy, gry oraz spacery nad morze. Wyjazd sprzyjał aktywnej rekreacji, wypoczynkowi i zawiązaniu więzi między uczestnikami projektu.
Barbara Rutkowska [24.07.2012]
„Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko".

zajecia

W ramach realizacji projektu systemowego rozpoczęły się zajęcia z aktywizacji społecznej 21 uczestników projektu:
- warsztaty grupowe ze specjalistą ds. komunikacji interpersonalnej.
- mozliwość korzystania z porad i wsparcia w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego
- grupowe zajęcia w Klubie Samopomocy
- wsparcie i aktywizacja udzielana przez asystenta rodziny
- wsparcie psychologiczne

Działania projektowe zostały skierowane również na otoczenie dla tych uczestników, którym został przydzielony asystent rodziny. W trakcie zajęć dla rodziców, dzieci zapewnioną mają opiekę pedagogiczną. Dla wszystkich uczestników organizowany jest kącik kawowy, słodycze, napoje i owoce.

Harmonogram warsztatów i zajęć

 
Barbara Rutkowska [31.05.2012]
Remont i adaptacja dwóch pomieszczeń w budynku przy ul.Iłżeckiej 6A.

adaptacja

Na potrzeby realizacji projektu systemowego realizowanego od 01 marca 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przeprowadził remont i adaptację dwóch pomieszczeń w budynku przy ul.Iłżeckiej 6A. Wymienione zostały okna, drzwi, wykładzina. Przeprowadzono również remont łazienki z wymianą całej armatury. Wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono nowe stoły i krzesła.

 
Barbara Rutkowska [28.05.2012]
 
Wyjazd integracyjny do teatru w ramach projektu systemowego.

W dniu 29 kwietnia 2012r. wszyscy uczestincy projektu systemowego w ramach aktywnej integracji wyjadą na spotkanie integracyjne w zajeździe "Baba Jaga", a następnie do teatru w Radomiu na sztukę "Piaf".
Spektakl jest opowieścią o drodze jaką musiała przejść zanim zawędrowała na szczyty, o cenie jaką zapłaciła za sukces i o niekończącej się pogoni za miłością i szczęściem. W przedstawieniu usłyszymy najpiękniejsze i najbardziej znane piosenki z repertuary Piaf.

 
Barbara Rutkowska [16.04.2012]
 
Projekt systemowy "Odkryj swoje mocne strony - wsparcie dla osób z gminy Lipsko"

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku rozpoczął realizację trzyletniego projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”
Okres realizacji projektu od 01.03.2012 r.  do 31.12.2014 r.
Działania projektowe skierowane są do osób:
- zagrożonych wykluczeniem społecznym
- korzystających z pomocy społecznej
- pozostających w wieku aktywności zawodowej
- posiadających problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi
- posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Rodziny z problemami wychowawczo – opiekuńczymi otrzymają wsparcie asystenta rodziny.
Działania projektowe ukierunkowane będą w szczególności na wspieranie rodziny poprzez tworzenie korzystnych rozwiazań sprzyjających ich rozwojowi.
W ramach aktywnej integracji wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie:
- zawodowe
- możliwość uczestnictwa w klubie samopomocy
- możliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego
- udział w warsztatach z komunikacji interpersonalnej i z psychologiem
- udział w wrasztatach z profilaktyki uzależnień
- możliwość korzystania z porad dotyczących wizerunku, autoprezentacji i usług fryzjerskich
- opiekę pedagogiczną dla dzieci
- udział w wyjazdach integracyjno – edukacyjnych do teatru i nad morze
- wsparcie dochodowe

W 2012 roku działania projektowe zostaną skierowane do 21 rodzin. Realizacja projektu w sposób bezpośredni ma przyczynić się do wsparcia rodzin, rozwijania aktywnych form integracji społecznej i stwarzania warunków sprzyjających do powrotu na rynek pracy.

Barbara Rutkowska [01.03.2012]