PROGRAMY EFS 2014
 
Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego

konferencja

W dniu 18 grudnia 2014 roku w Lipskim Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku w latach 2008 – 2014 pn. „ Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W konferencji wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu, władze samorządowe Miasta i Gminy Lipsko, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Lipsku, przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, lokalnych mediów, specjaliści pracujący w projekcie na przestrzeni 7 lat oraz pracownicy ośrodka pomocy społecznej. Głos zabrała Pani Mariola Szymczyk Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko, osoby uczestniczące w realizacji projektu oraz głos zabrali sami uczestnicy. Mówili o swoich odczuciach i przemyśleniach związanych ze swoim uczestnictwem. Każda z osób zaznaczała o szansie, jaką otrzymała w związku ze swoim udziałem w Projekcie i o sposobie w jaki udało się tę szansę wykorzystać.

Na konferencji w formie prezentacji multimedialnej pokazany został całościowy przekrój działań prowadzony w poszczególnych latach w ramach aktywnej integracji i działań środowiskowych, osiągnięte cele i efekty działań. W ramach działań promocyjnych wszyscy uczestnicy projektu od 2008 roku w liczbie 111 osób otrzymało kalendarze ścienne z własnymi zdjęciami z przeprowadzonych zajęć i warsztatów, a wszystkie dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z pedagogiem ( 70 dzieci) otrzymały od Św. Mikołaja paczki ze słodyczami. Konferencję uświetniła część artystyczna przygotowana przez artystów z Lipskiego Centrum Kultury oraz skromny poczęstunek dla wszystkich uczestników konferencji.

Barbara Rutkowska [19.12.2014]


Szkolenia zawodowe

zajecia

W ramach aktywnej integracji 31 uczestników projektu systemowego pn.”Odkryjswoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”rozpoczęło szkolenia zawodowe. Wybór szkoleń dla uczestników odbył się w trakcie spotkań z doradcą zawodowym i z uwzględnieniem zapotrzebowania na rynku pracy oraz zainteresowań i możliwości każdego uczestnika projektu. Szkolenia przeprowadza Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku.

Rodzaje szkoleń: I. Opiekun osób starszych - 6 osób
II. Kucharz małej gastronomii - 8 osób
III. Ogrodnik-pracownik terenów zielonych – 12 osób
IV. Podstawy obsługi komputera – 4 osoby
V. Księgowość komputerowa – 1 osoba
Barbara Rutkowska [01.10.2014]


Wyjazd integracyjny w Bieszczady

zajecia

9 uczestników projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony-wsparcie dla osób z gminy Lipsko” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym w Bieszczady w dniach od 21.08.2014 r. do 25.08.2014 r. W wyjeździe uczestniczyło również 22 dzieci. Uczestnikami wyjazdu integracyjnego były rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z którymi pracuje asystent rodziny.

Celem wyjazdu grupy uczestników było wzmocnienie więźi rodzinnych i funkcji wychowawczej rodziny.Wspólne spędzanie wolnego czasu bardzo mocno przybliża do siebie wszystkich członków rodziny. Podczas wycieczek, spacerów, gier, zabaw rodzice dostrzegają u swoich dzieci pozytywne i negatywne zachowania, które w życiu codziennym mogły być niezauważone. Dodatkowo w trakcie wyjazdu dzieci korzystały z opieki pedagogicznej.

Grupa zakwaterowana była w Ośrodku POŁONINY w Bukowcu. W trakcie pobytu uczestnicy korzystali z przejazdu kolejką bieszczadzką, rejs statkiem po Zalewie Solińskim, zwiedzanie Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie, Muzeum Przyrodniczo Łowieckie w Nowosiółce, spotkanie z twórcą ikon Ryszardem Denisiukiem i zwiedzanie pracowni „Vera Ikon”, wejście na Połoninę Wetlińską, zwiedzanie Ogrodów Biblijnych w Myczkowcach, zwiedzanie cerkwi, Skasen Budownictwa Ludowego w Sanoku i wiele innych.

W trakcie zwiedzania grupa korzystała z przewodnika.

Wyjazd sprzyjał aktywnej integracji wszystkich uczestników oraz poznanie ciekawych miejsc i oderwanie się od codzienności.

Barbara Rutkowska [26.08.2014]


Zajęcia z profilaktyki uzależnień

zajecia

W dniu 27 sierpnia 2014 roku odbyły się zajęcia z profilaktyki uzależnień. Tematem spotkania były uzależnienia od mediów, hazardu.W trakcie zajęć uczestnicy obejrzeli film dotyczący uzależnienia od mediów oraz uczestniczyli w dyskusji dotyczącej podobnym zagrożeniom, fazy uzależnień oraz sposoby pomocy.

Barbara Rutkowska [28.08.2014]


Wyjazd integracyjno – edukacyjny do Jarosławca

zajecia

19 uczestników projektu systemowego pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” realizowanego w 2014 roku przez MGOPS w Lipsku, wzięło udział w wyjeździe integracyjno – edukacyjnym do Jarosławca w dniach 19.07.2014 roku do 26.07.2014 roku.

W trakcie wyjazdu uczestnicy brali udział w zajęciach dotyczących :
- promocji zdrowego stylu życia
- zgubnych skutków nałogów
- dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne
- gospodarowanie własnym budżetem domowym

Dodatkowo podczas pobytu osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności miały możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, a wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie ośrodka. Korzystali również z kąpieli w basenach, a niektórzy również z kąpieli w morzu.

Wyjazd sprzyjał aktywnej integracji, wypoczynkowi i zawiązaniu więźi między uczestnikami projektu oraz udzielaniu wzajemnej pomocy.

Barbara Rutkowska [28.07.2014]


Nabór pedagoga na wyjazd integracyjno – edukacyjny w dniach od 21 – 25.08.2014 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ogłasza nabór pedagoga na wyjazd integracyjno – edukacyjny w dniach od 21 – 25.08.2014 r. w celu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad grupą uczestników projektu w ramach projektu systemowego programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 pn. „ odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko”

Wymagane dokumenty:
- CV
- dyplom ukończonych studiów wyższych pedagogicznych,
- zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawców kolonii lub kierowników wycieczek,
- doświadczenie zawodowe.

Składanie ofert w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku ( budynek Urzędu Miasta i Gminy Lipsko) – pokój nr 3.

Termin składania ofert upływa dnia 31 lipca 2014 roku do godz. 10.00.

Teresa Smaga [14.07.2014]


Wyjazd do teatru do Radomia

zajecia

Dla dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie, którym został przydzielony asystent rodziny zorganizowany został wyjazd do Teatru do Radomia i spotkanie integracyjne w Karczmie Saganek w dniu 28 maja 2014 roku. Dzieci uczestniczyły w spektaklu „Tajemniczy Ogród”. Jest to adaptacja wzruszającej, pełnej ciepła opowieści o przyjaźni, która potrafi odmienić rzeczywistość i przywrócić radość życia. To barwne widowisko przeznaczone jest dla całej rodziny.

Barbara Rutkowska [29.05.2014]


Zajęcia z profilaktyki uzależnień w dniu 14 maja 2014 roku

zajecia

Odbyła się prezentacja filmu "Obietnica" oraz dyskusja dotycząca osób uzależnionych i sposobu pomocy takiej osobie. Omówione zostały również metody leczenia choroby alkoholowej oraz rola grup wsparcia. Dyskusja dotyczyła również innych uzależnień np. od internetu.

Barbara Rutkowska [15.05.2014]


Zajęcia grupowe z psychologiem

zajecia

W dniu 7 maja 2014 roku odbyły się kolejne zajęcia grupowe z psychologiem. Spotkanie dotyczyło rodziny dysfunkcyjnej i jej wpływu na wychowanie dzieci oraz zjawisko krzywdzenia dzieci w rodzinie. Dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie odbyły zajęcia na placu zabaw. Były gry i zabawy oraz wspólne budowanie zespołu poprzez wzajemną pomoc.

Barbara Rutkowska [08.05.2014]


Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na sztukę „Szalone nożyczki” w dniu 26 marca 2014r.

zajecia

„Szalone nożyczki” to niezwykle zabawna komedia kryminalna. Przebieg akcji spektaklu zależy w dużej mierze od publiczności. Aktorzy wspólnie z widzami odtwarzają całą sytuację, po czym publiczność wyłania postać podejrzaną o dokonanie przestępstwa. Wszyscy uczestnicy projektu wzięli również udział w kolacji integracyjnej w Karczmie Saganek.

Barbara Rutkowska [27.03.2014]


Zajęcia grupowe uczestników projektu z psychologiem

zajecia

W dniu 12 marca 2014 roku odbyły się zajęcia grupowe z psychologiem. Tematem przewodnin spotkania była dyskusja dotycząca samooceny. W trakcie dyskusji i pracy w grupach uczestnicy wyrażali opinie na własny temat, czyli to co myślą o sobie, samoocena i postawy wobec własnej osoby.
Barbara Rutkowska [14.03.2014]


Zajęcia grupowe uczestników projektu z komunikacji interpersonalnej

W dniu 17 lutego i 03 marca 2014 roku odbyły się zajęcia grupowe z komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy projektu w trakcie zajęć zdobywali wiedzę dotyczącą istoty komunikacji i wpływu na realacje międzyludzkie.

Komunikacja to proces psychologiczny, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednich kontaktach z inną osobą. Jest to proces, który zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją i słowami każdy człowiek przekazuje określone informacje.

Niewłaściwe stosowanie jest przyczyną wielu konfliktów, nieporozumień, kłótni, niedomówień itp. Prawidłowa umiejętność komunikacji ma wpływ na poprawne relacje międzyludzkie.

Dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie, którym został przydzielony asystent rodziny uczestniczą w zajęciach z pedagogiem

Barbara Rutkowska [04.03.2014r]


Zajęcia grupowe uczestników projektu w Klubie Samopomocy

Zajęcia twórcze mają duże walory terapeutyczne – zapobiegają depresji, przywracają nadzieję, pomagają odzyskać harmonię wewnętrzną, otwierają nowe możliwości, wpływają dodatno na bilans życiowy. Zajęcia grupowe rozwijają natomiast wrażliwość, kreatywność, sprzyjają integracji oraz uczą komunikowania się i współdziałania. Podczas zajęć rodziców dzieci uczestniczą w zajęciach z pedagogiem. Są to zajęcia plastyczne, kolorowanie, wycinanie i sklejanie różnych figur z papieru kolorowego, czytanie i rozmowy na temat budowania prawidłowych relacji między rodzeństwem, współpraca, oraz istota rywalizacji.

Barbara Rutkowska [11.02.2014r]


Projekt systemowy pn.”Odkryj swoje mocne strony – wsparcie dla osób z gminy Lipsko” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Eunduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku rozpoczął nabór uczestników do projektu systemowego realizowanego w 2014 roku.

Wsparciem zostanie objętych 31 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z problemami opiekuńczo wywchowawczymi, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu miasta i gminy Lipsko.

W ramach aktywnej integracji integracji wszyscy uczestnicy otrzymają wsparcie w formie:
- warsztatów z komunikacji interpersonalnej
- warsztatów psychologicznych grupowych i indywidualnych
- warsztatów z profilaktyki uzależnień
- możliwość korzystania z pradnictwa specjalistycznegp
- możliwość rozwoju zainteresowań poprzez uczestnictwo w klubie samopomocy
- wyjazdy do teatru
- wsparcie dochodowe

Realizacja projektu w sposób bezpośredni ma przyczynić się do wsparcia osób i rodzin, do rozwijania aktywnych form integracji społecznej oraz stwarzania warunków sprzyjających do powrotu na rynek pracy.

Barbara Rutkowska [10.01.2014r]