KOMUNIKATY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

KARTA DUŻEJ RODZINY JUŻ DOSTĘPNA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
Dnia 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wprowadzające Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych uprawniający do różnego rodzaju zniżek w instytucjach publicznych jak i przedsiębiorstwach prywatnych.

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, jak również zminimalizowanie wydatków związanych z utrzymaniem rodziny trzy plus.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przyznawana będzie każdemu członkowi z rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki w szkole średniej lub wyższej. Członkowie rodziny z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają Kartę na czas trwania orzeczenia. Okaziciel Karty będzie mógł korzystać m. in. z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo ,, Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Lista instytucji i firm, które zaoferują zniżki dla posiadaczy Karty została udostępniona na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Składając wniosek o wydanie Karty należy okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej takie jak dowód osobisty, akty urodzenia dzieci a w przypadku dzieci powyżej 18 lat zaświadczenie ze szkoły średniej lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki.

Wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydawane są i przyjmowane w budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - pokój nr 1- u Pani Edyty Kasperczyk.

Pliki do pobrania:
KDR_uchwala_27_05_14.pdf
KDR_rozp_27_05_14.pdf
[16.06.2014]
 
 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.


Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012 r., przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do w/w organów wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia z mocą od kwietnia 2012r.
[10.05.2012]
 
 

UWAGA!


Zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pilęgnacyjne. Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne proszone są o zgłaszanie się do pokoju Nr 1 celem wypełnienia wniosku.
[18.10.2011]
 
 

Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.


MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).
Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Jednocześnie MPiPS zwraca się do realizatorów świadczeń rodzinnych z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tego komunikatu w swoich gminach.

[13.07.2011]